Giáo dục Trùng Khánh đang trở mình mạnh mẽ từng ngày

Những năm gần đây, phòng GD&ĐT huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, cải thiện điều kiện, đẩy mạnh giáo dục toàn diện để nâng cao chất lượng.

Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh giáo dục toàn diện

Trong những năm gần đây, phòng GD&ĐT huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã từng bước đạt được nhiều thành tựu, dù điều kiện trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phòng GD&ĐT huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo các đơn vị, hằng năm chọn cử giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các chức danh khi bổ nhiệm. Đồng thời, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên theo học các lớp đại học tại chức để đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Luật Giáo dục năm 2019.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với những giáo viên không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, phòng GD&ĐT thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; năm học 2020-2021 tiếp tục thực hiện các giải pháp nhăm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm gắn việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới với các tiêu chí trường học và giáo dục tại các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến tháng 6/2021, số trường đạt chuẩn quốc gia là 20/66 trường, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 4/19 xã, tỉ lệ tiêu chí giáo dục cơ bản đạt 99%.

unnamed-3-1640109395.jpg
Đến tháng 6/2021, số trường đạt chuẩn quốc gia là 20/66 trường.

Trong năm học 2020-2021, phòng GD&ĐT tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch trong công tác tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các đơn vị trường học trực thuộc.

Đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện: Chính quyền địa phương thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân nên tạo được sự nhất trí, đồng thuận; mạng lưới từng bước được quy hoạch phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, khắc phục những bất cập, nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, thiếu tập trung.

Chỉ đạo các trường tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh. Đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh: Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khoá, lồng ghép giảng dạy qua các môn học chính khoá để giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh...

unnamed-1-1640109395.jpg
Thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khoá, lồng ghép giảng dạy qua các môn học chính khoá để giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh...

Tập trung chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát chất lượng học sinh để phát hiện, phân loại đối tượng học sinh yếu, học sinh có nguy cơ lưu ban, bỏ học, học sinh ngồi nhầm lớp, xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi của cấp học THCS và tiểu học. Chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đề ra các biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, hạn chế số học sinh có nguy cơ lưu ban đến cuối năm học, toàn huyện không có học sinh ngồi nhầm lớp, số học sinh có nguy cơ lưu ban cũng giảm rõ rệt so với năm học trước.

Thực hiện tốt việc tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức nấu ăn trưa cho học sinh tại các điểm trường lẻ của các trường mầm non, tiểu học, qua đó, tỉ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học, tỉ lệ lớp ghép giảm so với năm học trước, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, mua sắm trang thiết bị tối thiểu cho các trường học; khuyến khích các trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên đề, toàn diện, như: kiểm tra công tác quản lý giáo dục, quản lý chuyên môn; kiểm tra việc thực hiện mục tiêu phổ cập; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt nền nếp dạy - học.

Nâng cao chất lượng hai mặt của giáo dục

Phòng GD&ĐT chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, các hội thi, cuộc thi để nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục của các bậc học, cấp học. Đặc biệt chất lượng giáo dục tiểu học có nhiều chuyển biến tích cực được sở GD&ĐT Cao Bằng đánh giá là đơn vị có chất lượng giáo dục tốt nhất trong các huyện được kiểm tra.

Đồng thời, chỉ đạo ban Giám hiệu các trường học tiếp tục thực hiện tốt công tác nấu ăn trưa cho học sinh để duy trì 100% sĩ số học sinh. Thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp để thu hút học sinh đến trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

Năm 2020, toàn huyện đạt duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS lên mức độ 2 và duy trì tiêu chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Phong trào thi đua “Hai tốt”: Đây là phong trào thi đua lớn và được thực hiện thường xuyên trong mỗi năm học. Hằng năm, ngay từ đầu năm học, phòng GD&ĐT Trùng Khánh đã tổ chức phát động trong toàn ngành và được hưởng ứng nhiệt tình. Kết quả của phong trào được đánh giá thông qua chất lượng giáo dục mũi nhọn và chất lượng chuyên môn.

Đối với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phòng GD&ĐT đã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện phong trào; xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong nhà trường. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt “Quy chế dân chủ” trong đơn vị. Trong năm học, 67/67 đơn vị đạt trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong đó, xếp loại Xuất sắc đạt 25 %; loại Tốt đạt 44%; loại Khá đạt 30%; loại Trung bình đạt: 1%.

Về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường học thực hiện theo kế hoạch của Sở, Để phong trào đạt hiệu quả, phòng đã lồng ghép nội dung với phong trào dạy tốt - học tốt và lồng ghép các cuộc vận động lớn của ngành. Qua tổ chức thực hiện có trên 30% các đơn vị trường tổ chức thành lập các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn; có trên 92% cán bộ quản lý, giáo viên đăng ký thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, như: Tập trung đổi mới trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục toàn diện đối với học sinh; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớp,…

unnamed-1640109395.jpg
Phòng GD&ĐT huyện Trùng Khánh luôn chú trọng các phong trào, hoạt động để nâng cao chất lượng hai mặt của giáo dục cho học sinh.

 

Hằng năm, phòng GD&ĐT chỉ đạo cho các trường tổ chức cho giáo viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích gắn với phong trào “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để nâng cao chất lượng giải dạy, cuối năm báo cáo và đánh giá chất lượng sáng kiến của các cá nhân. Trong năm học vừa qua, đã có 59 sáng kiến kinh nghiệm được UBND huyện công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn, đề nghị sở Khoa học và Công nghệ công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đối với 03 sáng kiến.

Để động viên, khích lệ cán bộ giáo viên, nhân viên trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phòng GD&ĐT phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải bóng chuyền da, bóng chuyền hơi cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong năm 2021, tổ chức thành công hội khỏe Phù đổng cấp huyện, thành lập đội tuyển tham gia đầy đủ các nội dung, môn thi hội khỏe Phù đổng lần thứ X cấp tỉnh năm 2021, kết quả đạt giải 3 toàn đoàn.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/giao-duc-trung-khanh-dang-tro-minh-manh-me-tung-ngay-a562660.html