Thanh Hóa: Thanh tra chỉ rõ những sai phạm liên quan đến Sở Y tế

Nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế.

Phát hiện 54 gói thầu có sai phạm 

Cụ thể, ngày 12/4/2022 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã gửi Báo cáo số 88/TTTH – PCTN tới Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc – xin, thuốc phòng, chống Covid – 19.

Nội dung báo cáo thông tin, ngày 23/1 Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 Đoàn thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc – xin, thuốc phòng, chống Covid – 19 tại 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa.

Báo cáo số 88/TTTH – PCTN của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa gửi tới Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo số 88/TTTH – PCTN của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa gửi tới Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đối với Sở Y tế Thanh Hóa và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) hiện tại Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện lãnh đọa, chỉ đạo thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ phòng chống dịch Covid – 19, do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kiểm tra, chưa ban hành kết luận nên Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tạm dừng, không tiến hành thanh tra.

Trong 2 năm 2020, 2021, tại 8 bệnh viện này thực hiện 461 gói thầu mua sắm. Cụ thể, năm 2020 thực hiện 67 gói thầu với giá trị 2.733,10 triệu đồng, năm 2021 thực hiện 394 gói thầu với giá trị 26.355,65 triệu đồng. Về trang thiết bị, năm 2020 các đơn vị thực hiện 11 gói thầu với giá trị 861,04 triệu đồng, năm 2021 các đơn vị thực hiện 7 gói thầu với giá trị 797 triệu đồng.

Về vật tư y tế, sinh phẩm, năm 2020 các bệnh viện này thực hiện 56 gói thầu với giá trị 1.872,07 triệu đồng, năm 2021 các đơn vị thực hiện 261 gói thầu với giá trị 15.393,04 triệu đồng.

Đối với Kit xét nghiệm, năm 2020 các bệnh viện này không thực hiện mua sắm, năm 2021 các đơn vị thực hiện 126 gói thầu với giá trị 10.165,61 triệu đồng. Còn với vắc - xin, thuốc, các đơn vị không thực hiện việc mua sắm. Tổng số gói thầu mua sắm được kiểm tra là 452 gói thầu với tổng giá trị 26.355,65 triệu đồng, bao gồm: 58 gói thầu thực hiện trong năm 2020 với tổng giá trị 2.733,10 triệu đồng và 394 gói thầu thực hiện trong năm 2021 với tổng giá trị 26.355,65 triệu đồng.

Kết quả thanh tra tại 08 bệnh viện cho thấy: Việc mua sắm vật tư y tế, Kit xét nghiệm phòng, chống Covid-19 cơ bản đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Sở Y tế Thanh Hóa

Sở Y tế Thanh Hóa

Qua thanh tra phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, các hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị theo Kết luận - thanh tra.

Đối với việc thực hiện hợp đồng Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh Viện Nghi Sơn, Bệnh Viện Hà Trung, Bệnh viên Nhi, Bệnh viện Phụ Sản đơn vị chưa công khai đầy đủ kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tại Bệnh Viện Hà Trung phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ là không đúng với quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bao quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

Trong việc thực hiện hợp đồng mua sắm vật tư y tế, Kit xét nghiệm phỏng, chống Covid-19 tại 8 bệnh viện trên, việc cơ bản đảm bảo quy định.

Thu giá dịch vụ cao hơn quy định của Bộ Y tế

Tiếp đến, trong nội dung báo cáo nêu, các bệnh viện này chưa xây dựng Kế hoạch mua sắm vật tư y tế, các loại trang phục phòng chống dịch, test nhanh, xét nghiệm RT - PCR phục vụ công tác phòng chống dịch ngay từ đầu năm cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, từng quý. Các gói thầu về mua sắm vật tư y tế, mua sắm kit xét nghiệm được các đơn vị thực hiện chưa công khai đầy đů kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

Kết quả thanh tra tại 08 đơn vị cho thấy, tại 7/8 bệnh viện được thanh tra thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế tại Văn bản số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 và Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021.

Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa (thu vượt 44.664.150 đồng), Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thu vượt 1.515.747.100 đồng), Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn (thu vượt 4.293.766.950 đồng), Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (thu vượt 316.435.299 đồng), Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (thu vượt 710.435.200 đồng), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (thu vượt 183.715.700 đồng), Bệnh viện Bỉm Sơn (thu vượt 489.769.870 đồng).

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung

Nguyên nhân là do theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa tại khoản 2.1 Văn bản số 3036/SYT-KHTC ngày 22/7/2021 về hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 đã ghi: "Các chi phi liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, phần đồng chi trả nếu có... Các chi phí nêu trên do các cơ sở y tế tự đảm bảo". Hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa là chưa đúng với hướng dẫn về thanh toán thực thanh thực chi của Bộ Y tế tại Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021 “Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trà kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà mước hiện hành về kinh phi phòng chống dịch".

Thực tế nếu thực hiện theo hưởng dẫn của Bộ Y tế thi các cơ sở y tế không có nguồn kinh phi để đảm bảo cho nội dung chi nêu trên. Vì vậy, dẫn đến các đơn vị y tế phải chủ động thu phí của các đối tượng sàng lọc tại bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các kết luận thanh tra cụ thể đối với từng bệnh viện, đồng thời đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Y tế Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Thanh Hóa, căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn các cơ sở y tế xác định các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công) trong việc xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh giai đoạn từ ngày 01/7 - 09/11/2021, từ 10/11 -31/12/2021 làm cơ sở để các cơ sở y tế thanh quyết toán nguồn kinh phí trên với các cấp ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Với những nội dung thanh tra trên, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những vi phạm của Sở Y tế Thanh Hóa, đồng thời cần làm rõ, số tiền thu sai sẽ được xử lý như thế nào? Cần trả lại cho ai? Để giải đáp như thắc mắc từ phía dư luận.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-thanh-tra-chi-ro-nhung-sai-pham-lien-quan-den-so-y-te-a565363.html