5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Vũ Hạnh

Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đưa ra khuyến cáo "5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà".

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 2).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 3).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 4).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 5).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 6).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 7).

Bĩnh tĩnh sống - 5 bước theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại nhà (Hình 8).

WHO tại Việt Nam