Chế độ hưu trí với người lao động tại doanh nghiệp phá sản còn nợ bảo hiểm xã hội

Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2802/BHXH-CSXH về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, trường hợp người lao động làm việc tại đơn vị người sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết chế độ hưu trí như sau:

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (không gồm thời gian còn nợ tiền bảo hiểm xã hội) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Đời sống - Chế độ hưu trí với người lao động tại doanh nghiệp phá sản còn nợ bảo hiểm xã hội

Khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu.

Đồng thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Trẻ em là con của sản phụ nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký ban hành Quyết định 1013/QĐ-BLĐTBXH về việc Hỗ trợ cho trẻ em là con sản phụ bị nhiễm Covid19. Theo đó, mỗi trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Theo đó, hỗ trợ là những trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 - 31/12/2021.

- Danh sách trẻ em được hỗ trợ do Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp.

- Định mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em.

- Kinh phí lấy từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quyết định 1013/QĐ-BLĐTBXH được ban hành ngày 8-9-2021.

PV