Chính phủ chỉ đạo về việc tích hợp thông tin trên Căn cước công dân gắn chip

Thông báo 395/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 11/12/2020 đã tóm lược kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc tích hợp thông tin trên Thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tích cực triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đề xuất tích hợp thông tin vào chip điện tử trên thẻ căn cước công dân.

Quá trình triển khai Luật Căn cước công dân những năm qua có sự chậm trễ, tuy nhiên thời gian gần đây việc triển khai dự án được thực hiện nhanh. Để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân theo cam kết của bộ Công an, đáp ứng việc triển khai Luật Căn cước công dân, Luật Cư trú (sửa đổi).

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu: Bộ Công an chủ trì, phối hợp bộ Tư pháp, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi để kịp thời thực hiện các dự án nêu trên. Trường hợp vướng mắc, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo xứ lý.

Giao bộ Công an khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và bộ máy cần thiết để duy trì, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia bảo đảm an toàn, thuận tiện. Bộ Công an thực hiện theo thẩm quyền quy định đối với việc tổ chức xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giao các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp với bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào thẻ Căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm cho bộ máy nhà nước. Với tinh thần Chính phủ quản lý thống nhất, giao bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương để thu thập quản lý thông tin của người dân để phục vụ người dân.

Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương phối hợp cùng với bộ Công an đồng bộ hóa dữ liệu và tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước công dân.

Giao bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ Thông tin & Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng các hướng dẫn, cơ chế khuyến khích một số dịch vụ không phải do nhà nước cung cấp cũng có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân và dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ.

Giao bộ Công an, bộ Thông tin & Truyền thông, ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường các giải pháp bảo mật đối với các thông tin về thẻ Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.