Đang nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Admin
Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 08.

dang nghi thai san om dau co duoc ho tro tien thue nha

Ảnh minh họa

Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về Đối tượng và điều kiện hỗ trợ như sau:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo công văn số 326/CVL-TTLĐ ngày 19/5/2022 của Cục trưởng Cục Việc làm bộ LĐTBXH trả lời cho sở LĐ-TBXH TP.HCM thì thời gian người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thủ tục xác nhận BHXH để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp (thuộc đối tượng được quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ) thì người sử dụng lao động lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và gửi cho cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH.

Doanh nghiệp có thể gửi danh sách qua các hình thức sau: Gửi qua cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

Thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hằng tháng hoặc gộp hai tháng hoặc ba tháng và chậm nhất đến hết ngày 15/8.

* Đối với NLĐ trở lại thị trường lao động (thuộc đối tượng quy định tại Điều 8 Quyết định 08), doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và gửi cho cơ quan BHXH với hình thức như trên.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15 hằng tháng và chậm nhất đến hết ngày 15/8. Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách của đơn vị, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ và chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp.

Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Cự Giải (T/h)