Khó khăn chồng chất, HLY tiếp tục bị duy trì diện hạn chế giao dịch

CTCP Gốm Xây Dựng Yên Hưng (UPCoM: HLY) đã có năm thứ 4 liên tiếp kinh doanh thua lỗ sau khi ghi nhận lợi nhuận ròng âm 14,2 tỷ đồng trong năm 2023. Với vốn chủ sở hữu âm 33,3 tỷ đồng, cổ phiếu HLY tiếp tục bị duy trì diện hạn chế giao dịch.

Kinh doanh “bết bát” chưa thấy hồi kết

Theo báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán), HLY ghi nhận doanh thu thuần 10,6 tỷ đồng, chỉ bằng 34% so với cùng kỳ. Dù giá vốn hàng bán chỉ bằng một nửa năm ngoái khi ghi nhận 15,3 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn âm 4,7 tỷ đồng, lỗ gấp đôi so với con số cùng kỳ âm 2,7 tỷ đồng.

So với năm 2022, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 1,6 tỷ đồng còn 53,8 triệu đồng; các chi phí khác biến động không đáng kể. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ “vỏn vẹn” 101,9 nghìn đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 10,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ (lỗ 10,5 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh của HLY trong năm 2023. Nguồn: BCTC

Năm 2023, HLY ghi nhận thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và tiền thuê đất được giảm hơn 435 triệu đồng. Thế nhưng tiền chậm nộp thuế, BHXH, chi phí xử lý ban đầu cho mỏ sét Sông Khoai và các khoản khác cũng tiêu tốn của doanh nghiệp đến 4,4 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác âm hơn 4 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 922,2 triệu đồng.

Trừ đi thuế, HLY ghi nhận lỗ ròng 14,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 11,4 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tiếp tục những khó khăn chồng chất kéo dài.

Kết quả kinh doanh của HLY giai đoạn 2020 – 2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HLY giảm từ hơn 42 tỷ đồng xuống còn 30,9 tỷ đồng, bao gồm tài sản ngắn hạn 4,7 tỷ đồng (chiếm 15% tổng tài sản), còn lại là tài sản dài hạn. Nổi bật có các khoản phải thu ngắn hạn 2,7 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ; hàng tồn kho cũng giảm từ 3,9 tỷ đồng xuống hơn 2 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng chỉ 2,5 triệu đồng.

Ở bên kia bản cân đối kế toán, nợ phải trả của HLY ở mức 64,2 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 95% (61,2 tỷ đồng). Trong đó, nổi bật có số tiền phải trả người bán ngắn hạn 11,8 tỷ đồng; các khoản phải trả khác 12,2 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới 28,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của công ty âm 19,1 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm, đến 31/12/2023 đã âm đến 33,3 tỷ đồng. Tổng cộng nguồn vốn của HLY là 30,9 tỷ đồng, giảm 27% so với số đầu năm hơn 42 tỷ đồng.

Tiếp tục bị duy trì diện hạn chế giao dịch

Trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính năm 2023 với kết quả không mấy khả quan, ngày 19/02/2024, sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của HLY.