Sắp tới sẽ được phép làm thủ tục cấp Sổ đỏ tại nhà?

Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/12 vừa qua, quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, dư luận đang quan tâm đến nhiều điểm mới.
Ảnh minh họa

Cụ thể, về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, ngoài việc quy định thêm cơ quan được quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ, Nghị định 148 đã bổ sung nội dung sau:

Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, từ ngày 8/02/2021, người dân có thể yêu cầu làm Sổ đỏ nhanh, làm Sổ đỏ tại nhà theo nhu cầu (thỏa thuận với Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai), chỉ cần đáp ứng thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tào Đạt