3 trường hợp viên chức được hưởng 'biên chế trọn đời' trong năm 2024

Có một số trường hợp sẽ được hưởng biên chế suốt đời và một số trường hợp sẽ xếp vào diện có nguy cơ tinh giản biên chế trong năm 2024.

Trường hợp viên chức nào được hưởng biên chế suốt đời?

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 đã tiến hành bỏ quy định có liên quan đến "biên chế suốt đời". theo đó, viên chức tuyển dụng sau 1/7/2020 chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. 

Nhưng vẫn còn có một số trường hợp đặc biệt được ký hợp đồng không xác định thời hạn (biên chế suốt đời) bao gồm: 

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định;

- Các cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

- Người được tuyển dụng phải làm việc ở những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

nhom-cong-chuc-bien-che-tron-doi-va-nhom-cong-chuc-bi-tinh-gian-1709376624.jpg
Một số đối tượng sẽ được hưởng biên chế suốt đời trong năm 2024.

Nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm 2024?

Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 29/2023/NĐ-CP ghi rõ, các đối tượng tinh giản biên chế gồm các cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức thuộc 1 trong những trường hợp sau:

- Trường hợp dôi dư do rà soát, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự theo quyết định của các cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ;

- Bị dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của các cấp có thẩm quyền;

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác, hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế, được cơ quan tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

nhom-cong-chuc-bien-che-tron-doi-va-nhom-cong-chuc-bi-tinh-gian2-1709376624.jpg
Nhiều trường hợp công chức, viên chức nằm trong diện tinh giản biên chế theo quy định.

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và cũng không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về mặt chuyên môn nghiệp vụ; hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng tự nguyện thực hiện việc tinh giản biên chế, được cơ quan tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. 

- Có 2 năm liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ ≥ số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định, có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau;

- Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ ≥ số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau, cá nhân cũng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức tiếp quản đồng ý. 

- Trường hợp các cán bộ, viên chức trong trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm, hoặc bị buộc thôi việc tại thời điểm xét tinh giản biên chế, các cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan tổ chức đơn vị tiếp quản đồng ý. 

- Đối với người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có nhu cầu tự nguyện tinh giản biên chế. 

- Trường hợp các cán bộ công viên chức, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan tổ chức tiếp quản đồng ý.