8 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022 bạn cần biết: Không còn được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp

CTV
Từ 1/10 người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Một số chính sách về tiền lương công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2022.
H.A