Bảo hiểm phi nhân thọ 2023: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận bật tăng

Dù thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn báo lãi lớn.

Kết thúc năm 2023, 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất thị trường bao gồm CTCP PVI (Mã: PVI), Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bưu điện, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (Mã: MIG) và Bảo hiểm Bảo Minh (Mã: BMI) đều ghi nhận mức tăng trưởng phí tốt so với cùng kỳ.

Theo đó, kết thúc quý IV/2023, CTCP PVI (HoSE: PVI) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp đạt 1.687,9 tỷ đồng, dịch vụ giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước

Nguyên nhân chủ yếu do tổng phí nhượng tái bảo hiểm và dự phòng phí tăng từ 1.595,8 tỷ đồng trong năm cùng kỳ năm trước lên 2.167,3 tỷ đồng. Trong đó, phí nhượng tái bảo hiểm tăng 19,4% lên mức 2.053,6 tỷ đồng và phí dự phòng tăng lên 113,6 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, PVI ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.709 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm trước. Dù lợi nhuận quý IV đi lùi so với cùng kỳ, nhưng công ty vẫn báo lãi trước thuế đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 13,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.021,9 tỷ đồng, tăng 17%, so với năm 2022.

Năm 2023, PVI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty đã vượt 28,9% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2023 đạt 1.146 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm 21% xuống hơn 1.001 tỷ đồng.

Nhờ giảm mạnh chi phí kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận gộp của PTI đạt 145 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt 118 tỷ đồng. Nhờ vậy, PTI báo lãi sau thuế gần 128 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt vỏn vẹn 470 triệu đồng.

Lũy kế năm 2023, PTI ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.878 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.844 tỷ đồng, giảm lần lượt 5% và 4% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế 252 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 347 tỷ đồng.

Năm 2023, PTI đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 5.730 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng. Như vậy, cả năm, công ty đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt 125% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc quý IV/2023, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) thu về 10.570 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm 73% so với cùng kỳ. Công ty báo lãi sau thuế 369 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.578 tỷ đồng, giảm 74% so với năm 2022. Công ty báo lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.798 tỷ đồng, tăng 10,6%. Kết thúc năm, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) kết thúc quý IV/2023 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.247 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, chi phí bảo hiểm gốc của Bảo Minh đã tăng lên 1.499 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng đến 25% lên gần 429 tỷ đồng dẫn đến doanh thu bảo hiểm thuần của công ty đi lùi.

Lũy kế năm 2023, Bảo Minh ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 4.721 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ lãi gộp từ hoạt động tài chính tăng 51% lên gần 281 tỷ đồng, công ty báo lãi trước thuế hơn 376 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 329 tỷ đồng, tăng 13%, so với năm 2022.

Năm 2023, công ty đặt mục lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc năm, Bảo Minh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội MIC (HoSE: MIG) kết thúc quý IV/2023 với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 964 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty cũng giảm 17,4% xuống còn 1.274 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đã giảm xuống còn 762 tỷ đồng, nên dù doanh thu đi xuống, công ty vẫn có khoản lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 201,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của MIC tăng 86,8% so với cùng kỳ năm trước lên 92,3 tỷ đồng. Đây là một trong những yếu tố giúp cho lãi trước thuế của MIC đạt 137,8 tỷ đồng, tăng 360,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 109,7 tỷ đồng, tăng 347,8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế năm 2023, MIC ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3.594 tỷ đồng, giảm 4,7% so với năm 2022. Công ty báo lãi trước thuế 352,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 280,6, tăng 76% so với năm 2022.

Năm 2023, MIC đặt mục tiêu đạt 6.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc và 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc năm, công ty mới chỉ hoàn thành 76,7% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt mức 6% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo Tổng cục thống kê, thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý IV/2023 ước tính giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ giảm 17%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2%.

Tính chung năm 2023, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 227,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,33% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt gần 156 nghìn tỷ đồng, giảm 12,5%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%.

Tính đến ngày 04/12/2023, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 86,4 nghìn tỷ đồng (tăng 30,19% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 62,6 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước tăng 12,06% so với năm 2022; tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới tăng 0,41%; tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng 11,1%.