Bắt đầu năm 2021, 3 trường hợp xây dựng nhà ở không cần phải xin giấy phép

Admin
Căn cứ quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), có ba trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là công trình nhà ở riêng lẻ quy mô dưới bảy tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bắt đầu từ năm 2021, có ba trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng

Chủ đầu tư trong trường hợp này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương.

Trường hợp thứ hai là xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn quy mô dưới bảy tầng thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuối cùng là trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Thiên Lâm