Hà Nội rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời

Lê Thúy
Chủ tịch UBND Tp. giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu; rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

Văn phòng UBND Tp. Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về quảng cáo ngoài trời lộn xộn, vi phạm quy chế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại Hà Nội.

Sự kiện - Hà Nội rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời

Rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

Về việc này, Chủ tịch UBND Tp. giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu; rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Tp.; báo cáo UBND Tp. trước ngày 15/4/2023; thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Văn phòng UBND Tp. theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND Tp.