Hướng dẫn mới về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thạch Thảo
Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4384/QĐ-BYT về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 7291/QĐ-BYT năm 2018.

Theo đó, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP gồm: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Sửa đổi Mẫu số 5. Giấy hẹn khám lại và Mẫu số 6. Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế); Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã quyết định bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm y tế tại Quyết định 7291/QĐ-BYT năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP sau đây: Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu (1.003048); Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (1.003034).

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

Thành phần hố sơ:

- Thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Mẫu TK1-TS.

- Giấy hẹn khám lại.

- Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về trình tự thực hiện​, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc Căn cước công dân.

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.

Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Thời hạn giải quyết: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giải quyết ngay sau khi xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và thành phần hồ sơ.

Tuệ Minh