[Info] Điểm mặt 30 cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2030

Thạch Thảo
Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Việt Nam hình thành hệ thống 30 cảng hàng không gồm 14 cảng quốc tế và 16 cảng quốc nội.
Infocus - [Info] Điểm mặt 30 cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2030