[Info] Điểm mặt hệ thống cảng biển Việt Nam

Thạch Thảo
Đến năm 2030, hệ thống cảng biển Việt Nam được quy hoạch 5 nhóm cảng biển theo chức năng với 2 cảng đặc biệt, 15 cảng loại I, 6 cảng loại II, 13 cảng loại III.
Infocus - [Info] Điểm mặt hệ thống cảng biển Việt Nam