[Info] Kinh tế tháng đầu năm 2024: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

Thạch Thảo
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh vào tháng đầu năm 2024 góp phần tích cực đẩy mạnh tăng trưởng của ngành tiêu dùng và dịch vụ.
Infocus - [Info] Kinh tế tháng đầu năm 2024: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh