[Info] Ngân hàng Việt và những lần “kén rể ngoại”

Thạch Thảo
Trào lưu “kén rể ngoại” của ngân hàng Việt bắt đầu nổ ra mạnh mẽ từ năm 2005, góp phần đem lại thành công nhất định cho cả 2 phía.
Infocus - [Info] Ngân hàng Việt và những lần “kén rể ngoại”