Năm 2021, lương của giáo viên trường công lập là bao nhiêu?

Admin
Hiện tại, Quốc hội đồng ý chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở với viên chức từ ngày 1/7/2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết 86/2019/QH14 đã ban hành trước đó. Năm 2021, nếu không có thông báo mới, lương giáo viên sẽ được áp dụng theo công thức nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP: Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Trong đó: Mức lương cơ sở được áp dụng trong năm 2021 dự kiến vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Hệ số lương giáo viên từng cấp học được quy định chung, tuy nhiên, với mỗi cấp học khác nhau, giáo viên lại được chia theo các hạng tương ứng.

Ảnh minh họa

Bảng lương giáo viên mầm non công lập

Hiện nay, giáo viên mầm non đang được phân loại thành 3 hạng là giáo viên mầm non hạng II, hạng III và hạng IV.

Giáo viên mầm non hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98;

Giáo viên mầm non hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ 2,10 - 4,89;

Giáo viên mầm non hạng IV: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 - 4,06.

Bảng lương giáo viên tiểu học công lập

Giáo viên tiểu học hạng II: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98;

Giáo viên tiểu học hạng III: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 từ 2,10 - 4,89;

Giáo viên tiểu học hạng IV: Áp dụng hệ số lương viên chức loại B từ 1,86 - 4,06.

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở công lập

Giáo viên cấp 2 hạng I: Áp dụng hệ số lương loại A2, nhóm A2.2 từ 4,0 - 6,38;

Giáo viên cấp 2 hạng II: Áp dụng hệ số lương loại A1 từ 2,34 - 4,98;

Giáo viên cấp 2 hạng III: Áp dụng hệ số lương loại A0 từ 2,10 - 4,89.

Bảng lương giáo viên trung học phổ thông công lập

Giáo viên cấp 3 hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ 4,40 - 6,78;

Giáo viên cấp 3 hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ 4,0 - 6,38;

Giáo viên cấp 3 hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98.

Bảng lương giảng viên đại học công lập

Giảng viên cao cấp hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.1 từ 6,2 - 8,0;

Giảng viên chính hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ 4,4 - 6,78;

Giảng viên hạng III, Trợ giảng hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98.

Tào Đạt