Phải làm gì khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu năm đóng BHXH?

Người lao động có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH.

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.

Cũng theo khoản 2 Điều này, người tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng mức BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Ảnh minh họa

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Về điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021, từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó, người lao động được điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Tại Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019, để được hưởng lương hưu, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định phải có đủ 20 năm đóng BHXH.

Riêng trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia BHXHkhi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm - dưới 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu.