Quảng Ngãi siết chặt quản lý trật tự xây dựng

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm soát đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa có công văn số 2899/UBND-CNXD vào ngày 29/6/2020. về việc tăng cường kiểm soát đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2937/BXD-QLN ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, cấp Giấy phép xây dựng, thi công và quản lý chất lượng đối với nhà ở riêng lẻ có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện điểm 1 Công văn này; trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát đối với nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Liên quan việc này, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa có công văn số 1206/SXD-TTr vào ngày 1/7/2020, về việc  tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, vẫn còn một số địa phương buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng, không chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Còn có tình trạng đùn đẩy, né tránh đã để xảy ra một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút uy tín và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quỵ chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.