Thay đổi chính sách điều kiện tuổi nghỉ hưu năm 2024: Những điều cần biết

Những thay đổi trong chính sách điều kiện tuổi nghỉ hưu năm 2024 ai cũng nên nắm rõ để hưởng quyền lợi. 

Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường được đề cập đến như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

quy-dinh-tuoi-nghi-huu-1-1709604975.jpg
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Ảnh internet

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng dần theo từng năm, tính từ năm 2021. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cụ thể là:

- Tuổi nghỉ hưu với lao động nam ở điều kiện bình thường năm 2024 là 61 tuổi; năm 2025 là 61 tuổi 3 tháng; năm 2026 là 61 tuổi 6 tháng; năm 2027 là 61 tuổi 9 tháng; từ năm 2028 trở đi là 62 tuổi.

- Tuổi nghỉ hưu với lao động nữ ở điều kiện bình thường năm 2024 là 56 tuổi 4 tháng; năm 2025 là 56 tuổi 8 tháng; năm 2026 là 57 tuổi; năm 2027 là 57 tuổi 4 tháng; năm 2028 là 57 tuổi 8 tháng; năm 2029 là 58 tuổi; năm 2030 là 58 tuổi 4 tháng; năm 2031 là 58 tuổi 8 tháng; năm 2032 là 59 tuổi; năm 2033 là 59 tuổi 4 tháng; năm 2034 là 59 tuổi 8 tháng; từ năm 2035 trở đi là 60 tuổi.

Theo quy định đã nêu ở trên, tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024 là 61 tuổi với lao động nam và 56 tuổi 4 tháng với lao động nữ.

Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (căn cứ Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP). Người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý, theo khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khi người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ 06 tháng trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đó, vào năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Mức lương của tuổi nghỉ hưu

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 (mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ). Theo lộ trình này, năm 2023, nam sẽ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 9 tháng, nữ là từ đủ 56 tuổi.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Đồng thời, trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu, đối với nữ thì 30 năm mới được hưởng tối đa 75%, đối với nam là 35 năm. Do vậy đối với nam, nghỉ hưu khi đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, nếu chưa đủ tuổi về hưu thì sẽ còn 45%; tỷ lệ này đối với nữ tương ứng thời gian đóng là 15 năm.

Ngoài điều kiện này, thì mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%. Cụ thể, nếu nam đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, về hưu trước tuổi 5 năm thì mỗi năm sẽ bị trừ 2%, chỉ còn 35%.