ABBank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Thạch Thảo
Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – UPCoM: ABB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2023.

Cụ thể, ABBank dự kiến phát hành riêng lẻ 5.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 1-5 năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại từng đợt phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ với lãi suất danh nghĩa cũng do Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương quyết định, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và theo quy định.

Đây là đợt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các tổ chức Việt Nam (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), các tổ chức nước ngoài theo luật định.

Phương thức phát hành là bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc vào ngày ABBank mua lại trái phiếu. Tiền lãi được trả theo định kỳ hàng năm, 1 năm/lần.

Số đợt phát trái phiếu hành dự kiến tối đa 10 đợt, khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng. Số lượng phát hành, khối lượng và thời điểm cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 1/11-31/12/2023.

Tài chính - Ngân hàng - ABBank muốn huy động thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện trước ngày 31/03/2024.

Trong đó, ABBank dự kiến sử dụng 3.500 tỷ đồng vào cho vay khách hàng cá nhân và 1.500 tỷ đồng vào hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác.

Trước đó, hồi tháng 8, Hội đồng quản trị ABBank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2023 với tổng giá trị phát hành 6.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được ABBank sẽ sử dụng 4.500 tỷ đồng vào hoạt động cho vay khách hàng và 1.500 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp.

Thu Hương