Hà Nội: Phấn đấu tạo việc làm cho 160.000 lao động trong năm 2021

Admin
Đây là chỉ tiêu được UBND TP Hà Nội đưa ra tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/1/2021 về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố đặt ra các chỉ tiêu cụ thể:

- Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động;

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị <4%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%.

Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội đã đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường và giải quyết việc làm đồng thời tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao;

Thứ hai, phát triển chương trình, giáo trình theo hướng chuẩn hóa, tiếp cận dần với trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế…

Thứ ba, hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết…

Tào Đạt