Lương của công chức, viên chức năm 2021 sẽ được tính như thế nào?

Do tạm hoãn việc tăng lương cơ sở nên mức lương cơ sở của công chức và viên chức dự kiến vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, quyết nghị nội dung “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020”.

Theo thông lệ hàng năm thì sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo đúng nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, tức từ 1/1/2021 đến 30/6/2021 mức lương cơ sở sẽ là 1,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của covid-19, bằng các văn bản sau đây bộ Chính trị, Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Như vậy, nếu không có thông báo mới thì mức lương cơ sở từ ngày 1/1/2021 dự kiến vẫn giữ mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, lương của công chức được tính theo công thức: Lương = Hệ số lương x mức lương cơ sở.

Đối với lương của công chức

Hệ số lương cao nhất 10,0 áp dụng với chuyên gia cao cấp không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa và nghệ thuật.

Hệ số lương 8,0 của công chức loại A3.1, bậc 6 áp dụng với các đối tượng: Chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, thẩm kế viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thị trường…

Hệ số lương 1,35 thuộc nhóm C3 bậc 1 của công chức nhân viên bảo vệ kho dự trữ.

Mức lương cơ sở của công chức viên, viên chức năm 2021 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng

Đối với lương của viên chức

Lương của viên chức cũng được căn cứ vào hệ số lương và mức lương cơ sở với công thức tính như lương của công chức. Theo đó, viên chức được chia thành 6 nhóm ngạch với 12 bậc lương gồm viên chức loại A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, hệ số lương cao nhất là 8,0 của viên chức loại A3.1 và thấp nhất là 1,5 của viên chức loại C.3:

Viên chức loại A3.1 gồm các chức danh nghề nghiệp: Kiến trúc sư cao cấp; Giáo sư- Giảng viên cao cấp; Bác sĩ cao cấp; Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp; Diễn viên hạng I; Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường…

Viên chức loại C3 gồm các chức danh nghề nghiệp: Y công.

Tại Nghị quyết 27/NQ-TW, dự kiến đến 2021, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng với mức thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 đã được lùi đến 1/7/2022.