Những điểm mới về sổ sách của giáo viên các cấp áp dụng từ năm học 2020-2021

Trong Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định điều lệ trường tiểu học và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định điều lệ trường trung học, có nhiều quy định mới về các loại hồ sơ sổ sách mà giáo viên áp dụng từ năm học 2021 - 2022.
Có nhiều quy định mới về các loại sổ sách giáo viên các cấp phải làm. Ảnh minh họa

Sổ sách của giáo viên tiểu học

Theo quy định về hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục tại Điều 21 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, các loại sổ sách của giáo viên tiểu học bao gồm: Kế hoạch bài dạy; sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh, sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm), sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng có thêm sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ.

Tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ trường tiểu học quy định: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

Đây là quy định mới được bổ sung tại Điều lệ trường tiểu học năm 2020. Quy định này giúp tránh việc mất hồ sơ, dữ liệu, dễ quản lý và bảo quản hồ sơ.

Các loại sổ sách của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

Theo Điều 21 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên cấp 2, cấp 3 phải có các loại sổ sách sau: Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học); kế hoạch bài dạy (giáo án); sổ theo dõi và đánh giá học sinh, sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Đối với tổ chuyên môn, bao gồm các loại sổ: Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học); sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

So với quy định trước đây tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp đã được thay thế bằng kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

Bên cạnh đó, sổ điểm cá nhân của giáo viên được thay thế bằng sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ không chỉ lưu trữ điểm số mà còn theo dõi, ghi chép quá trình học tập, cho nhận xét và đánh giá sự tiến bộ của học sinh tại sổ này.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ, dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của bộ Giáo dục & Đào tạo.