Quy định mới về lãi suất rút tiền gửi trước hạn tại ngân hàng từ ngày 1/8

Nguyễn Thị Hà Giang

Từ ngày 1/8, lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với các quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN.

Ngày 16/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2022 và thay thế Thông tư 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó, cần lưu ý 4 điều về rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ nhất, đối tượng áp dụng chính sách về lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại ngân hàng.

Theo Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-NHNN, đối tượng áp dụng bao gồm: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, không bao gồm ngân hàng chính sách; tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng (sau đây gọi là khách hàng).

Thứ hai, các hình thức tiền gửi được rút trước hạn. Điều 3 Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định 4 hình thức tiền gửi rút trước hạn như sau: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; tiền gửi có kỳ hạn; chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Thứ ba, thế nào là rút trước hạn tiền gửi?.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 04/2022/TT-NHNN, rút trước hạn tiền gửi được quy định như sau: Rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc rút trước hạn tiền gửi phù hợp với các quy định của NHNN Việt Nam đối với từng hình thức tiền gửi cụ thể.

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN. Trường hợp không có thỏa thuận rút trước hạn tiền gửi, tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi phù hợp với quy định tại Thông tư 04/2022/TT-NHNN .

Hiện nay, Thông tư 04/2011/TT-NHNN không quy định tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trước về việc rút trước hạn tiền gửi. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng có quy định tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, lãi suất rút trước hạn tiền gửi.

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được áp dụng theo Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN, trong đó trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi.

Trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi: Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi; đối với phần tiền gửi còn lại, tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần.

Như vậy, Thông tư 04/2022/TT-NHNN đã bổ sung quy định về trường hợp khách hàng rút trước hạn tiền gửi so với quy định hiện hành.

Tuệ Minh