Quy định mới về tiêu chuẩn xếp lương cho giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo (bộ GD&ĐT) mới đây đã ban hành Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đôi với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập. Trong đó, quy định cụ thể về tiêu chuẩn xếp lương của giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I).

Tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 35/2020 của bộ GD&ĐT quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên cao cấp (hạng I) bao gồm: Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I).

Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT của bộ GD&ĐT mới ban hành đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn xếp lương cho giảng viên cao đẳng sư phạm công lập

Ngoài ra, khoản 3 Điều 6 của Nghị định này cũng quy định chi tiết về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp hạng 1 phải đảm bảo các tiêu chí:

Một là, có kiến thức chuyên sâu về các môn học, ngành học được phân công giảng dạy; có kiến thức về môn học, ngành học liên quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn nghề nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy;

Hai là, nắm vững thực tiễn và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; vận dụng thành thạo các kỹ năng, phương pháp sư phạm vào giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng kết các kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến, áp dụng trong cơ sở giáo dục;

Ba là, chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

Bốn là, chủ trì biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Năm là, tác giả của ít nhất 04 (bốn) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

Sáu là, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I);

Cuối cùng, viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 (sáu) năm, trong đó phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Tào Đạt