Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Vũ Hạnh
Công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài và đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư về sản xuất sản phẩm phần mềm. Vậy, công ty tôi có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không? Nếu cùng được hưởng nhiều loại ưu đãi về thuế TNDN thì tôi lựa chọn thế nào cho phù hợp?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Về việc ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Theo điểm b Khoản 1 Điều 15 về thuế suất ưu đãi tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: … sản xuất sản phẩm phần mềm; ….

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;”.

Và theo điểm a Khoản 1 Điều 16 về miễn thuế, giảm thuế Nghị định 218/2013/NĐ-CP cũng quy định:

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;”.

Như vậy, dẫn chiếu theo các quy định nêu trên và theo Khoản 6 Điều 15, Khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì Công ty của bạn khi thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phần mềm sẽ được hưởng các ưu đãi là:

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới.

Miễn thuế 04 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Tuy nhiên, để được hưởng các ưu đãi nêu trên Công ty của bạn phải đáp ứng các điều kiện:

Là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm tại Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT;

Hoạt động sản xuất phần mềm phải đáp ứng quy trình, trong đó phải thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế theo quy định tương ứng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT. Doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu để chứng minh cho điều kiện này theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BTTT.

[2]. Về việc lựa chọn ưu đãi áp dụng

Khoản 3 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP có quy định như sau: “3. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”.

Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép Công ty của bạn được lựa chọn mức ưu đãi thuế có lợi nhất khi tính thuế thu nhập gia tăng mà không buộc phải áp dụng một loại ưu đãi nhất định để được ưu đãi khi tính thuế.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN