Tăng 15% mức lương hưu từ 1/7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh.

Chiều 20/6, tại buổi họp báo tháng 6/2024 về kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh, tăng từ 1/7/2024.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nếu thực hiện đủ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%, không bao gồm tiền thưởng. Dựa vào đó, mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng (tăng 30%).

Cùng với đó, các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được tăng lên.

Tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đồng thời đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức lương thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng; có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp.

Trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Sự kiện - Tăng 15% mức lương hưu từ 1/7

Quang cảnh buổi họp báo chiều 20/6.

Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá một số nội dung của Nghị quyết số 27 (nhất là việc xây dựng các bảng lương và chế độ phụ cấp mới) bảo đảm tính khả thi, công bằng, hợp lý, tổng thể, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước và sẽ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương khi đủ điều kiện, được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về các chế độ, chính sách gắn với mức lương cơ sở.

Báo cáo cấp có thẩm quyền danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị và tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Nội vụ lưu ý ưu tiên nguồn lực để tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách như: Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Cán bộ, công chức viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương; Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành 10 Nghị định; Ban hành theo thẩm quyền 14 thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ.

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội để thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng cho biết, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ; hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài;nâng cao đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ….

Hoàng Thị Bích/Người đưa tin