Từ năm 2022, đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Vũ Hạnh
Từ năm 2022, để nhận được lương hưu tối đa 75%, lao động nam cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm.

Căn cứ luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu của người lao động được tính theo công thức: Lương hưu = Tỉ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Điều 74 trong luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng.

Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

tu nam 2022 dong bao hiem xa hoi bao nhieu nam de huong luong huu toi da dspl 11

Mức hưởng lương hưu tối đa là 75%. (Ảnh minh họa)

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa.

Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Vì vậy, những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2, Điều 108, luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; Đơn đề nghị hưởng lương hưu; Đối chiếu quy định nêu trên, điều kiện hưởng lương hưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố (giới tính, tuổi đời, thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, thời điểm đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, tỉ lệ suy giảm khả năng lao động (nếu có).

Theo Người Đưa Tin