Từ tháng 2/2021, 3 chính sách mới về tiền lương sẽ được áp dụng?

Admin
Từ tháng 2/2021, nhiều chính sách mới về tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực.

Bãi bỏ hàng loạt Nghị định, Thông tư về tiền lương trong tháng 2/2021

Nghị định 145/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 tới đây. Kéo theo đó, nhiều Nghị định hướng dẫn về tiền lương theo Bộ luật Lao động năm 2012 sẽ bị bãi bỏ. Cụ thể:

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Bên cạnh đó, tại Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 30/12/2020, hàng loạt các Thông tư liên tịch liên quan đến lĩnh vực tiền lương cũng sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021, bao gồm:

- Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2011/QĐ-TTg về chế độ đối với những người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

- Thông tư liên tịch 31/2014/TTLT-BLĐTBXH-BQP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 theo Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011.

- Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 theo Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011.

Lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ có thể được hưởng thêm tiền từ 1/2/2021

Khoản 3 Điều 80 quy định:

- Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Trường hợp lao động nữ làm trọn ngày đèn đỏ (không nghỉ 30 phút theo quy định) thì ngoài việc được hưởng nguyên lương ngày đó sẽ được nhận thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ với 2 điều kiện:

+ Lao động nữ chủ động không nghỉ.

+ Người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm.

Lưu ý: Nếu lao động nữ muốn làm trọn ngày nhưng người sử dụng lao động không đồng ý thì người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền lương.

9 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lao động

Đây là nội dung tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021).

Theo đó, giấy phép lao động (GPLĐ) bị thu hồi trong các trường hợp sau:

- GPLĐ hết thời hạn.

- Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

- Nội dung của HĐLĐ không đúng với nội dung của GPLĐ đã được cấp.

- Làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ đã được cấp.

- Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh GPLĐ hết thời hạn/chấm dứt.

- Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng người lao động nước ngoài chấm dứt hoạt động.

- Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.

- Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

(Hiện hành nội dung về việc thu hồi giấy phép lao động tại Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã bãi bỏ từ ngày 8/10/2018).

Bảo Đăng (T/h)