Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Ngọc Bảo
Đến năm 2025, hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 về việc Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”.

Tại Quyết định, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Đề án. Thực hiện phối hợp với các bộ ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; tổ chức các hoạt động truyền thông về các nội dung của Đề án.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm cập nhật hoàn thiện kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phù hợp với kiến trúc chung của Chính phủ điện tử Việt Nam. Chủ trì xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu tập trung, xây dựng hệ thống phần mềm, công cụ phục vụ thu thập thông tin, phân tích, dự báo.

Mục tiêu tổng quát của Quyết định là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2025, Đề án sẽ hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) chuyên sâu phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng công cụ, phần mềm phục vụ thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường các sản phẩm nông nghiệp; thiết lập hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thường xuyên; thu thập thông tin dữ liệu về thị trường nông sản thường xuyên phục vụ phân tích, dự báo cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Chính sách - Xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp

Thu thập thông tin dữ liệu về thị trường nông sản thường xuyên phục vụ phân tích, dự báo.

Định hướng đến năm 2030, Đề án sẽ ứng dụng hiệu quả các công nghệ trong thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các hợp tác xã có thể tìm kiếm, khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản; phát triển hệ thống mạng lưới cung cấp, kết nối thông tin thường xuyên; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

Trước những định hướng trên, Quyết định đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ tiên quyết chính là xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) chuyên sâu, phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản.

Triển khai rà soát, chuẩn hóa nguồn dữ liệu, thiết kế kiến trúc dữ liệu cho hệ thống thông tin thị trường nông sản đảm bảo thống nhất, đồng bộ; rà soát, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nhấn mạnh công tác thu thập thông tin qua các ứng dụng công nghệ và xây dựng các hệ thống phần mềm, tăng cường kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đa ngành để phục vụ công tác phân tích, dự báo chuyên sâu, chính xác. Ứng dụng công nghệ thông minh trong điều tra, thu thập số liệu định kỳ của ngành nông nghiệp từ các thị trường nước ngoài, cập nhật các chính sách thương mại của các nước trên thế giới,

Kết hợp với đó là phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường nông sản; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về công nghệ số cho đội ngũ nhân lực thuộc hệ thống mạng lưới kết nối thông tin thị trường nông sản.

Xây dựng, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về quy trình vận hành hệ thống thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản; thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Đề án được thực hiện với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật với thời gian thực hiện từ năm 2022 -2025.