Đông Hải Bến Tre dự kiến phát hành cổ phiếu thấp hơn thị giá 41%

Đông Hải Bến Tre dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP với giá 25.000 đồng/cp, thấp hơn 41% so mức giá 42.200 đồng/cp ngày 16/6.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco - HoSE: DHC) mới đây đã bổ sung tờ trình cổ đông về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP vào tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cụ thể, Dohaco sẽ phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:20 (1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 20 cổ phiếu chào bán thêm).

Mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 25.000 đồng/cp, mức giá này căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của công ty, nhu cầu vốn của Dohaco trong đợt chào bán, diễn biến giao dịch cổ phiếu DHC, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền.

Như vậy, nếu giao dịch hoàn tất, dự kiến Dohaco thu về gần 402,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng quyền mua, tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.

Hồ sơ doanh nghiệp - Đông Hải Bến Tre dự kiến phát hành cổ phiếu thấp hơn thị giá 41%

Diễn biến thị giá cổ phiếu DHC (Nguồn: FireAnt).

Bên cạnh đó, Dohaco sẽ kết hợp đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, Dohaco dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và người lao động của công ty theo danh sach do HĐQT phê duyệt.

Mức giá chào bán cổ phiếu ESOP là 25.000 đồng/cp, dự kiến Dohaco sẽ thu về 50 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP.

Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.

Như vậy, nếu việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP thành công, Dohaco sẽ thu về gần 452,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/6, mã DHC dừng ở mức 42.200 đồng/cp. So với thị giá ngày 16/6, mức giá chào bán 25.000 đồng/cp đang thấp hơn 41%.

Vừa qua, Dohaco đã xin ý kiến cổ đông việc huỷ bỏ các phương án phát hành 9,5 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Cụ thể, Dohaco muốn huỷ bỏ phương án chào bán gần 7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 2,5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với mức giá 27.000 đồng/cp.

Nguyên nhân phía Dohaco đưa ra là do thị trường không thuận lợi cho việc chào bán và có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cả công ty và cổ đông.

Một nội dung đáng chú ý khác là Dohaco sẽ trình cổ đông về việc tăng tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy giấy tại Công ty Cổ phần Giấy Giao Long từ 1.800 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, Dohaco sẽ trình cổ đông bỏ ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa tại Đại hội sắp tới.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ Dohaco công bố trước đó, công ty lên kế hoạch đem về 3.240 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2023. So với thực hiện năm 2023, các chỉ tiêu này lần lượt giảm 18% và 21%.

Bên cạnh đó, Dohaco dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và/hoặc tiền mặt với tỉ lệ 20%.