Mua bán vàng miếng không đúng chỗ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Người dân chỉ được mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) cho phép sản xuất hoặc vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Căn cứ Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Cụ thể, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên; Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế); Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên; Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng; Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Ngân hàng Nhà nước quy định thủ tục và hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Như vậy, tổ chức, cá nhân không được mua bán vàng miếng tại các tổ chức, doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân mua bán vàng miếng tại các tổ chức, doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng sẽ bị xử phạt như sau:

Đối với tổ chức vi phạm: Tổ chức mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng sẽ bị xử phạt cảnh cáo; Tổ chức mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối với cá nhân vi phạm: Cá nhân mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng sẽ bị xử phạt cảnh cáo; Cá nhân mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 24 Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Điểm a Khoản 14 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP thì việc kinh doanh mua bán vàng miếng không đúng quy định sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh mua bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Phạt tiền từ 280.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng.

Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm; ngoài ra còn bị thu hồi giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

T.M