Cần biết

Tập đoàn HTC ra mắt thêm sản phẩm cà phê tốt cho sức khỏe

Tập đoàn HTC vừa cho ra mắt thêm sản phẩm cà phê tốt cho sức khoẻ, đồng thời đại hội đồng cổ đông cũng nhóm họp và thông qua nhiều kế hoạch, định hướng phát triển của tập đoàn.