Toàn cảnh

Tiến hành 206 cuộc thanh tra, kiểm tra phòng, chống in lậu

Tính đến tháng 10/2022, cả nước có 57 nhà xuất bản, 2.310 cơ sở in và khoảng 505 doanh nghiệp, 1.400 điểm phát hành.